Fundició

CUP3D Containerizing Unmouled Parts

Objectiu: FONDICIÓ OEM / TIER1 Automòbil.

Necessitat: Classificat i encaixat de peces calentes, sortides de desemmotllament, des de la cinta transportadora, barrejat amb sorra, i deixalles. O Flux sortida de Granalladores, classifica la peça en conveyors, per portar-les a control de qualitat, retoc, etc…

Solució: Sistema modular, permet classificar diversos models barrejats, cada Robot localitza tots els models i els classifica al contenidor corresponent oa una cinta de destinació que les transporta.

Peces: Peces a 600ºC amb sorra enganxada, i flux barrejat amb deixalles.

Producció: Amb 3 robots: 1000 p/h

Vídeos

BPM-F BinPicking Portable Machine Foundry

Objectiu: FONDICIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor a Granalladores, centres mecanitzats, penjar en transports aeri…

Destinació: Taula giratòria, Conveyors, Sistema de transport aeri entrada pintura, peces penjades, etc.

Solució: Estació Portàble, agafada de forma aleatòria des de contenidor. Col·loca les peces a la posició programada. Es pot afegir escàner addicional per penjar, o deixar en posició destí variable les peces agafades (entrada de pintura).

Producció: fins a 15 seg/peça

Peces: Peces complexes de fosa.

Info: Màquina portable, instal·lable en 1 dia, 1 setmanes de seguiment i ajustaments en producció.

Retorn de la inversió:  Menys de 2 anys

PDF y Vídeos

VRM3D FC Verification Robotic Machine 3D

Objective: OEM / TIER1 Automotive MELTING.

Need: Control the quality of 3D parts (deformations, lack or excess of material, in raw parts). With this we increase the production of the following process, by eliminating NOK parts.

Solution: Complete machine, with part transport without fixtures, insertable in your process.  It compares the part with the CAD model, with a resolution and repeatability of 0.1mm.

Parts: Complex castings.

Control: General deformations of the part, detect small defects of 2x2mm Prof. 2mm (protruding or incoming), burrs, etc. ….  It takes into account the size difference between part and CAD, even the size difference between parts from different molds.

Production: Up to 1800 p/h (with 1 scanning zone).

Info: Portable machine, installable in 1 day

Return on investment: in less than 2 years

PDF and Video

VRM3D FB Verification Robotic Machine 3D

Objectiu: FUNDICIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Controlar la qualitat de les peces en 3D (deformacions, manca o excés de material, en peces en brut). Amb això augmentem la producció del següent procés, en eliminar les peces NOK.

Solució: Màquina tipus pont, col·locada per sobre del seu proveïdor de transport de peces, que passa per dins. Compara la peça amb el model CAD, amb una resolució i repetibilitat de 0,1mm

Peces: Peces complexes de fosa.

Control: Deformacions generals de la peça, detectar petits defectes de 2x2mm prof, 2mm (sortints o entrants), rebaves, etc

Té en compte la diferència de mida entre peça i CAD, fins i tot la diferència de mida entre peces de diferents motlles.

Producció: Fins a 1800 p/h (amb 1 zona d’escanejat)

Info: Màquina portable, instal·lable en 1 dia

Retorn de la inversió: en menys de 2 anys

PDF and Video

HPM Hanging / unHanging Portable Machine

Objectiu: FUNDICIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Penjar i Despenjar peces per a procés de granallat, pintat, etc…. Múltiples models de peça alhora, per bastidor.

Solució: Sistema modular: Escàner 3D localitza la posició de les peces a despenjar o la posició del ganxo del bastidor per penjar. Cada robot càrrega o descàrrega, després paletitza en contenidor, camins de rodets de sortida, etc…

Producció sistema per mòdul: 240 peces/hora per cada mòdul

Peces: Peces complexes de fosa, en brut, granallades, pintades, etc.

Info: Ignora la deformació del bastidor, la seva posició, el color etc…

Retorn de la inversió: en menys de 2 anys

Vídeos