Solució Robotitzada per càrrega i descàrrega de màquines (BinPicking i CartPicking)

CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per la càrrega i descàrrega de CNC, centres de mecanitzat, torns, etc...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

Beneficis:

  • Costos: Estalvi costos en la instal.lació. No cal Bolcadors, ni cintes adicionals d'alimentació. 
  • Menys ocupació d'espai. 
  • Costos: Estalvi costos en peces deformades. Eliminació de cops entre peces al no bolcar i redueix sorolls.
  • Simplificació: El robot agafa les peces directament del contenidor. No importa si aquest està mal posicionat o deformat.
  • Flexibilitat de la producció: Permet processar varis formats de peces al mateix dia, ja que el temps de canvi de format es zero o 10min màxim i no cal perdre temps en reajustaments.
  • Cost reduit per nou format:  Cost mínim per nou format (feina de reprogramació i dits pinça robot)
  • Retorn de la inversió en 2 anys.

 

Funcions:

  • El capçal CIRRUS 3D ve calibrat de fàbrica, reconeix les peces entrant el model CAD de la peça. Va hubicat sobre el caixò d'agafada, escaneja el contenidor en 0,2 seg.
  • Permet programar fins a 32 punts d'agafada per maximitzar les opcions d'agafada de la peça.
  • Sistema que evita col.lisions de la pinça amb altres peces o amb el contenidor.
  • No es veu afectat per la deformació del contenidor o que aquest no estigui ben col.locat. 
  • La programació d'una peça nova es limita a disposar del model en CAD de la peça i del model en CAD de la pinça.
  • El sistema detecta quan una peça està dins d'una altra, de manera que cerca les peces que no estiguin enganxades unes amb les altres.
  • Robust: La pols ambiental queda filtrada i no l'afecta. Preparat per treballar en males condicions ambientals: Temperatura, pols, soroll, taladrina..
  • Varis escenaris de treball: Capçal embarcat en robot, o fixat sobre el contenidor, independent del robot.
  • El robot pot realitzar tasques adicionals: Desbarbat, bufat, nateja de la CNC ruixant amb taladrina....

Solució Robot BinPicking:

  • Peces a granel dins d'un contenidor o caixa, sense precisió dimensional i/o deformada.
  • Capçal Fix sobre del contenidor. Determina la posició de peces que siguin agafables pel robot i pinça. Ignora el contenidor, sense importar el material que està fet, deformacions, cops, dimensions, etc ..
  • Sistema calibrat de fàbrica.
  • Escanejat i anàlisi visió típic: 1 seg.

Solució Robot CartPicking:

 

  • Peces penjades en carros pocs precisos o deformats, reutilitzi els seus actuals carros.
  • Capçal embarcat en el robot, identifica la posició 3D de la peça, (ignora el contenidor)
  • Control de qualitat de la peça de sortida, comparant la seva forma amb el model en CAD.
  • Agafada i deixada en múltiples i diferents carros.